גודל טקסט‎ נורמלי‎ גדול‎ ענק‎
ניגודיות צבעים‎
רגיל‎ מותאם לכבדי ראייה
סגור

תקנון האתר

הבהרה משפטית והסכם שימוש באתר 4girls - כניסתך לאתר זה או לאפליקציית פור גירלס בסמארטפון (אתר האינטרנט והאפליקציה יקראו ביחד: "האתר")...

תוכן פגעוני
tag icon תגיות:
פברואר 19, 2017 12:28
photo

הבהרה משפטית והסכם שימוש

 

כללי

 

 • כניסתך לאתר זה או לאפליקציית פור גירלס בסמארטפון (אתר האינטרנט והאפליקציה יקראו ביחד: "האתר") והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו כאן ולהוראות כל דין. בכניסתך לאתר ובגלישה בו, את מקבלת על עצמך, ללא מגבלה ו\או תנאי, את התנאים שיפורטו כאן ומאשרת שהם גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין פור גירלס בע"מ (להלן: "4Girls") בנוגע לשימוש באתר. אצלנו, לשון נקבה מהווה גם לשון זכר במשמע.
 • זהו הסכם השימוש המלא בינך ל4Girls- בקשר עם האתר כהגדרתו כאן, והוא מחליף כל תקשורת, הודעה, הסכם שימוש או הבהרה משפטית קודמת או עכשווית בינך ל4Girls- .
 • אם ייקבע שחלק מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, סעיפים אלו ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה התואמים ככל האפשר את כוונת הסעיפים המקוריים, יתר הסעיפים יישארו בתוקפם.

 

 1. האתר אינו פלטפורמה עבורך למטרות מסחריות. האתר נועד רק לשימוש אישי, בכפוף לתקנון זה ולכל דין ואת מודעת לכך ש4Girls רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל שלב מבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא.

 

 1. שימוש באתר לקטינות- השימוש באתר מותר לבנות כל הגילאים. אולם, השימוש לקטינות כפוף לאישור הוריהן או האפוטרופוס החוקי שלהן ולפיקוחם. לכן, אם את מתחת לגיל 18, אנא בקשי מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת משתמשת בכל אחד משירותי האתר. שימי לב! כשאת עושה שימוש באתר את בעצם מצהירה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו שהם מפקחים על פעולותיך באתר ואחראים להן אישית ושהסבירו לך את משמעותו של תקנון זה ואת תנאיו וכי תקנון זה ותנאיו, ללא יוצא מן הכלל, מקובלים עליהם ללא עוררין, תוך שהם מוותרים באופן מלא ומוחלט על כל טענה, דרישה, או תביעה מכל מין או סוג שהוא בקשר אליו. חשוב לנו ליידע אותך שלמרות שהדבר אסור במפורש ונוגד את הוראות השימוש באתר, מפעם לפעם עלולים להופיע תכנים המיועדים לבנות 18 ומעלה במסגרת פרסומות של צד שלישי או תכני גולשות בגירות. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאת משתמשת באתר אתם פוטרים את 4Girls מכל אחריות בקשר לכך. לכן, את מצהירה ומתחייבת (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפי או תשתתפי בתכנים או בשירותים המיועדים לבגירים בלבד, אם הנך בת פחות מ-18 שנים, וכי לא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי 4Girls אם תעשי כך.

 

 1. מדיניות פרטיות- על כל מידע אישי מזהה המועבר בדרך אלקטרונית או אחרת לאתר חלה מדיניות הפרטיות והשימוש במידע של האתר. אנא קראי אותה בעיון. כל מידע אחר שיגיע לידיעת בעלת האתר והחברות המפרסמות בו, אגב או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ובלתי מוגן ואלה יהיו רשאים לעשות בו כל שימוש שהוא ו\או להעתיקו, בכפוף להסדרים ולהסכמות הקיימים ביניהם ובכפוף להוראות כל דין, לכל מטרה שהיא לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו\או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה לגולשת.

 

 1. זכויות יוצרים- כל פרט מפרטי המידע, התקשורות, התוכן, סימני המסחר, סימני השירות, הטקסט, המוזיקה, הקול, הוידאו, השמות המסחריים, הגרפיקה, החזות החיצונית והמסחרית המזוהה עם בעלי סימנים והשמות המסחריים האמורים, התוכנה, המוצרים או השירותים, הפטנטים והטכנולוגיות, התחרויות והדוגמיות שמקורם באתר, בפרסומות המוצגות בו או בדואר אלקטרוני משוגר – שייכים לבעלת האתר ו\או לחברות המפרסמות באתר ומוגנים בישראל, בארה"ב ובעולם כולו. לכן, נאסר עליך להכניס בו שינויים, להעתיקו, להפיצו, לשדרו, להציגו בפומבי, לבצעו, לשכפלו, לפרסמו, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למוכרו. הגלישה באתר אינה מקנה לך רישיון שימוש אחר כלשהו באילו מהפרטים הנ"ל.
 • זכויות יוצרים במשחקים: למיטב ידיעת 4Girls, כל התוכנות להורדה ו\או למשחקי רשת און ליין, המוצגים או שיוצגו באתר, אינם מפרים זכויות קניין רוחני כלשהן של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, וסימני מסחר. במידה ונתקלת בתוכנה, אשר למיטב ידיעתך מפרה זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי או שהורדתה מפרה זכויות קניין כלשהן, עליך להפנות באופן מיידי את תלונתך אל הנהלת האתר באמצעות דף יצירת הקשר, כמפורט בהמשך.
 • פריטי התוכנה המופיעים באתר: פריטי תוכנה (אם ישנם) הזמינים להורדה מהאתר (להלן: "תוכנה") הנם פרי עבודתם של 4Girls ו\או ספקיה, וכפופים לכל דין רלוונטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בתוכנה, לרבות חוקי זכויות יוצרים. השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרישיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לתוכנה או כלול בה (להלן: "הסכם הרישיון"). נאסר עליך להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה או כוללת הסכם רישיון, אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרשיון. אשר לתוכנה שאינה מלווה בהסכם רישיון, 4Girls מעניקה לך בזה, כמשתמשת, רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה לצורך תצוגה בלבד ולהשתמש באתר כפי שהוגדר בתקנון, וזאת בתנאי שתקפידי על קיום הודעות על זכויות יוצרים וכל ההודעות האחרות. לתשומת לבך, כל התוכנה, לרבות אך ללא הגבלה, כל הקוד ב-HTML וכל פקדי ה- ActiveX  הכלולים באתר זה הנם בבעלות 4Girls ו\או ספקיה, ומוגנים מכוח חוקים בנוגע לקניין רוחני וזכויות יוצרים וסעיפים שונים באמנות בינלאומיות .כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה אסורים בהחלט, ועלולים לגרור עונשים חמורים על פי הדין האזרחי והפלילי כאחד. המפרים צפויים לעונשים המרביים המותרים בחוק. מבלי להגביל את האמור לעיל, נאסר בזאת במפורש להעתיק או לשכפל את התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או ההפצה. האחריות על התוכנה, אם ישנה, היא בהתאם לתנאי הסכם הרשיון בלבד. הנך מאשרת כי התוכנה וכל התיעוד ו\או המידע הטכני הנלווים אליה כפופים לחוקי מדינת ישראל ולכל דין רלוונטי אחר. הנך מתחייבת שלא לייצא או לבצע יצוא חוזר של התוכנה, בין במישרין ובין בעקיפין, לשום מדינה שחלות עליה הגבלות יצוא לפי חוקי ארצות הברית ו\או ישראל.

 

 

 1. הקפדה על שימוש נאות - בכל סוגי השיח באתר לרבות אך לא רק פוסטים, כתבות, צ'ט, פורומים, מדורי יעוץ, קהילות, אזורי תוכן ו\או כל שירות הודעות, התראות או תקשורת אחרת, פרטית או גלויהו\או כל טקסט או תוכן אחר בין אם שולב באתר על ידי גולשות, מפרסמים, או ע"י מערכת האתר (להלן ביחד: "קהילות") יעשה שימוש נאות, שאינו פוגעני, תוך הקפדה על שפה נאותה, מבלי לחשוף או לפגוע בפרטיותה של משתשמשת אחרת וכו'. להלן רשימת פעולות האסורות על פי תקנון זה בעת שימוש באתר ובקהילה. רשימה זו פתוחה ואינה ממצה:
 • א. ניבול פה, גידוף, השמצה, העלבה, הטרדה, התגרות, הצעת הצעות מגונות, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין;
 • ב. פגיעה בצנעת הפרט או בזכותה לפרטיות של משתמשת האתר או בזכותה להמנע מפרסום ע"י חשיפת אי אילו פרטים מזהים לגביה, לרבות פרטי התקשרות או פרטים אחרים הניתן ללמוד מהם על זהותה של המשתמשת (כגון: שמה, בית הספר שבו היא לומדת, כתובת מייל וכיו"ב);
 • ג. איסוף נתונים על גולשות אחרות;
 • ד. פרסום, שיתוף או הפצה של תכנים בעלי אופי גזעני או שיש בהם משום המרדה או הסתה;
 • ה. פרסום, שיתוף או הפצה של דברי תועבה וכן תכנים, חומר או מידע בעלי אופי אלים, מיני, גס, משמיץ, מגונה או אסור לקטינים ובכלל על פי כל דין, לרבות אך לא רק: פרסום מידע החל עליו צו איסור פרסום, פרסום חומר המעודד או תומך או מסייע או מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל וכו';
 • ו. שיתוף, שליחה, פרסום, הצעה או הפצה בכל דרך של שירותים או טובין בעלי אופי מסחרי.
 • ז. נקיטה בכל פעולה מלאכותית כדי לזכות בתחרויות או כדי להשיג יתרון בלתי הוגן בהן;
 • ח. שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
 • ט. פרסום, שיתוף או הפצה של סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • י. שיתוף, שליחה, פרסום או הפצה של תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • יא. שיתוף, שליחה, פרסום או הפצה או שימוש בכל דרך של תכנים, קישורים או מידע מכל מין או סוגהמכילים כל חומר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, לרבות זכויות משתמשות אחרות באתר, כגון זכויות יוצרים, זכויות פרטיות וכיו"ב מבלי שנתקבלה לכך הרשאתם מראש.
 • יב. שיתוף, שליחה, פרסום או הפצה בכל דרך של קבצים המכילים וירוסים ותכנות המוגדרות כזדוניות על ידי אי אילו יצרניות האנטי וירוס המובילות (כגון: מקאפי, קספרסקי, נורטון אנטי וירוס וכו') וכן של תכנות או קבצים אשר אינם מוגדרים כוירוס או כתכנה זדונית אך יש בהם כדי לפגוע, להזיק, לשנות או להעביר מידע שברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו המפורשת.
 • יג. פרסום, שיתוף או הפצה של קישור (link) או הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
 • יד. שימוש באתר לעריכת או להפצת כל פרסום מסחרי, חסות, תחרות, סקר, משחק פירמידה או מכתב שרשרת. למען הסר ספק סעיף זה אינו חל על תחרויות, חסויות, סקרים וכל פרסום מסחרי אחר שנעשה בניהול מערכת האתר.
 • טו. התחזות למשתמשת אחרת, זיוף מידע מכל סוג או העמדת פנים בכל אופן שהוא להיות אדם אחר.
 • טז. העתקת תכנים מהאתר, לרבות תכני גולשות; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו;
 • יז. הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמשת אחרת באתר.

 

 1. תכני גולשת
 • א. את מאשרת שידוע לך שהתקשורת באתר, חוץ מהודעות שנשלחות באופן פרטי למשתמשת אחרת, הן בבחינת תקשורת ציבורית ולא פרטית. לכן אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך. בכל התקשורות עליך לנקוט תמיד זהירות בפרסום נתונים אישיים מזהים על עצמך ואף להמנע מכך.
 • ב. כל תוכן שגולשת העלתה ו\או תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן), פרסומות, תכני כרטיסי עסקים (כהגדרתם להלן), דירוגי מוצרים וחוות דעת על עסקים או מוצרים (כהגדרתם להלן) או כל חומר אחר (לעיל ולהלן: "תכני גולשת" או "תוכן שגולשת מעלה לאתר"), הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדיות כמי שהעלתה אותו ו\או מסרה אותו ל-4Girls לצורך העלאה לאתר.
 • ג. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולשת (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא) שייכות לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.
 • ד. לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר (כולל בתכנים שהעלית או שלחת) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה לאינטרנט ולאתר (לדוגמה – אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט TV, ממירים וכו').
 • ה. יחד עם זאת, כשאת מעלה תכנים מכל סוג (טקסט, תמונות, עיצובים, סלוגנים או כל דבר אחר) לאתר, את נותנת בכך הסכמה בלתי חוזרת ל-4Girls, כי כל עוד האתר פעיל אפשר שייעשה שימוש סביר בתוכן ששלחת, כפי שנפרט להלן וזאת בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו\או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי בעלת האתר ו\או כל צד שלישי אשר בעלת האתר נתנה לו רישיון לעשות שימוש כאמור:
 • 4Girls רשאית להציג תכני הגולשות באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.
 • 4Girls רשאית לבצע בתכני הגולשת כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת פרסומות וחסויות, הצגת תכנים מותאמים או כל תוכן שהוא באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף ס"ק ‏ו להלן (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
 • 4Girls רשאית לבצע בתכני הגולשת כל פעולת עריכה של תוכן כתוב או תמונה לצורך הצגתם באופן קריא וברור במיקום המתאים להם לדעת מערכת האתר.
 • ו. בכפוף לאמור לעיל, בעצם הפעולה של פרסום, שיתוף, הפצה או הזנת נתונים או עיסוק בתקשורת מכל סוג אחר באמצעות אתר זה, הנך מתירה לחברה לעשות שימוש בתכנים ששלחת או העלית לצורך יחסי ציבור ובמסגרת זאת לבצע את הפעולות הבאות:
 • שימוש, הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, הנפקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, העברה או מכירה של כל תקשורת כאמור.
 • הענקת רישיון משני לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התקשורת האמורה.
 • האמור לעיל כולל את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתקשורת האמורה, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים בכל תחום שיפוט רלוונטי.
 • ז. כמו כן, 4Girls רשאית לעשות בתכני הגולשת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשות באינטרנט. יחד עם זאת, היות שאנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשות, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, 4Girls לא תעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולשת) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשות בלא הסכמה מפורשת של הגולשות בעלות התוכן.
 1. הסרת תכני גולשות
 • א. 4Girls רשאית (אך אינה חייבת) להגביל גישה, להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה המלא, היחיד והבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. 4Girls לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.
 • ב. מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעת 4Girls מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, 4Girls תהיה רשאית, אך לא חייבת, להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ג. זכרי את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמרי ממנו העתק.
 1. מיאון אחריות

 

 • האתר במהותו, הוא פלטפורמה לתוכן גולשות ורשת חברתית כאשר התכנים שפורסמו ע"י מערכת האתר מהווים חלק מזערי מסה"כ התכנים המופיעים בו. על כן, 4Girls ו\או מי מטעמה אינה אחראית על המידע המתפרסם באתר שלא מטעם מערכת האתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות). מידע זה, על כל צורותיו ועל כל הדרכים בהן הוא מוגש (ויזואלי, סירטון, קטע קול, פוסט, כתבה וכיו"ב) אינו באחריותה של 4Girls ו\או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד. למען הסר ספק, פטור זה מאחריות חל בין היתר על תוכן, צורה,  מהימנות,  אמינות ודיוק של תכני גולשות ומפרסמים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרת זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשות באתר. למען הסר ספק, 4Girls אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו\או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות אך לא רק, פגיעה ברגשות הגולשות ו\או פרסום תכנים הנראים לגולשת מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור.  לפיכך, בעצם גלישתך ו\או שימושך באתר זה הינך מצהירה כי הגלישה והשימוש כאמור נעשים על אחריותך המלאה והבלעדית והנכך מוותרת מראש על כל טענה ו\או תביעה  נגד 4Girls ו\או מי מטעמה ו\או מי מהגורמים המפרסמים באתר בקשר עם תכנים שיפורסמו באתר על ידי גולשות באתר.
 • המידע הכלול באתר זה, לרבות במדורי המומחים\מדורי הייעוץ המקצועיים שבו, הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד. מידע זה אינו מהווה המלצה, אין במידע זה כדי להוות משום תחליף לייעוץ מקצועי ו\או ייעוץ רפואי ו\או ייעוץ קוסמטי ואין להסתמך עליו. מידע זה אינו מטעמה של4Girls (אף אם מוגש במסגרת איזור תוכן או איזור מקצועי באתר, בו שם היועצת והכשרתה מודגשים ואף אם הם מתוארים כמומחים ואף אם 4Girls היא שהזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר). כל מידע המפורסם באתר כאמור, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת: בכל עניין יש לפנות לבעל מקצוע מוסמך ולפעול לפי הוראותיו.
 • 4Girls ו\או מי מטעמה תהא פטורה באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים, שנגרמו או ייגרמו לגולשת, לרכושה, או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לפעולה הנוגדת את אמור בסעיף ‏8 זה לעיל ולהלן וכן בקשר לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר, או לשירותים באתר. כמו כן, את פוטרת את 4Girls ו\או מי מטעמה מכל תביעה דרישה או פיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל4Girls או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
 • 4Girls שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי ש-4Girls תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק ומבלי שהדבר יחייב את 4Girls לפעול כאמור גם במקרים דומים.
 • 4Girls ו\או מי מטעמה תהא פטורה מכל אחריות אם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על 4Girls ו\או מי מטעמה.
 • לאור אופיו של האתר המפורט בס"ק ‏א' לעיל, הנך מסכימה ומכירה בכך שלמרות זכותה ו\או יכולתה של 4Girls לפקח ו\או לבדוק ו\או לאשר ו\או להוריד ו\או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים בקהילות השונות, באתר, ובכלל זאת כל תוכן פוגע ו\או מפר תנאי שימוש אלה, 4Girls אינה מתחייבת לבדוק ו\או לבקר ו\או לפקח על התכנים המשולבים בערוץ וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן כאמור ו\או כי תספיק להוריד אותו מהערוץ לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו\או בכלל אתר. 4Girls לא תהא אחראית כאמור אף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
 • עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר, אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו\או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו\או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו-4Girls לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, 4Girls איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים), אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי. 4Girls קוראת לגולשות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.
 • 4Girls אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה אישור, תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של 4Girls לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.
 • 4Girls אינה אחראית למידת התאמתם של השירותים או המוצרים המפורסמים באתר למדיניות הפרטיות בה נוקטת 4Girls ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה או באירוחם באתר כמתן עידוד או אישור ע"י 4Girls לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר 4Girls ותקנון אתר 4Girls אינו חל עליך, והנך כפופה לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור ו\או הגלישה בו.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏6‏א' לעיל, 4Girls אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ולשרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו או אי אלו נזקים שיגרמו בעקבותיה.
 • את מתחייבת בזה לא לגלות לאף אדם את שם המשתמש והסיסמא שבחרת לאתר.
 • לנוכח האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאגי לגיבוי הולם.
 • הגולשת תהא אחראית לפצות ולשפות את בעלת האתר, את ספקיה, או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעלאת תכנים על ידה שאינם אמת ו\או מדוייקים ו\או פוגעניים ו\או המהווים עוולה ו\או עבירה לפי הוראות כל דין.
 • ככל שאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש/ת אחר/ת ברשת, ו-4Girls אינה אחראית לאבטחתם וכן אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולשת או לרכושה או למחשב שלה כתוצאה מחשיפה לאי אלו פגעי מחשב, וירוסים, תכנות זדוניות, תולעים וכו' שגרמו נזק עקב, במהלך או אגב השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו\או כל חלק ממנו ו\או עקב ו\או כתוצאה מרכישת ו\או מהשימוש במוצרים או השירותים המוצגים בו.
 • 4Girls איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשות (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול להתפרש כפוגע או כמתגרה בכל אדם אחר.
 • 4Girls לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי 4Girls עצמה.
 • במידה שהאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, 4Girls לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה שברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי 4Girls עצמה, אנא צרי קשר עם מערכת 4Girls ובררי את העניין או בקשי מהורה\אפוטרופוס חוקי לעשות זאת עבורך.
 • גולשות הבוחרות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את 4Girls בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.
 1. הגבלת גישה או מניעתה

על אף האמור לעיל, 4Girls שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה את גישתך אל האתר או הקהילות, מקצתן או כולן, ללא הודעה מוקדמת ועל זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, וכן לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה היחיד והבלעדי של 4Girls.

 

 

10.   המחאת זכויות

4Girls רשאית להמחות ו\או להעביר את הבעלות באתר במלואה או בחלקה ו\או את זכויותיה ו\או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים. כמו כן, רשאית 4Girls להסב את הבעלות באתר, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנה, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו\או בכל דרך אחרת. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל.

11.   שינויים 
4Girls שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש, התנאים, ההתניות, ההודעות ו\או ההבהרה המשפטית שבאתר זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. אם יבוצעו שינויים כאמור אלה יפורסמו בעמוד זה באתר. אנא בדקי מפעם לפעם את ההבהרה המשפטית העדכנית.

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל הם הדינים היחידים שיחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.  

יצירת קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, פנו לכתובת הדוא"ל שכתובתה: Desk@4girls.co.il

כתבות דומות:
תוכן פגעוני
הגיבי לפוסט
user image
הגיבי
mask
35 תגובות
?CoolGirl יולי 08, 16:36
תוכן פגעוני
קפקייק שוקולד- אוהבת?❤️
☆♡קפק**ק ש!ק!לד♡☆ יולי 08, 16:22
תוכן פגעוני
תודה מהממת שלי❤️
?CoolGirl יולי 08, 16:13
תוכן פגעוני
קפקייק שוקולד- עניתי לך בפרטי אשמח שתסתכלי❤️
☆♡קפק**ק ש!ק!לד♡☆ יולי 08, 16:09
תוכן פגעוני
איך עושים משתמש מצומצם??
דצמבר 08, 2022 19:23
תוכן פגעוני
וואוו קראתי הכל זה אחלה אתר!!❤
לא זוכרת את האימייל שלי ינואר 31, 2022 11:06
תוכן פגעוני
????
תגובות: 230
Lia grande אוגוסט 13, 2021 10:27
תוכן פגעוני
חחחח ??????
R מרס 20, 2021 23:05
תוכן פגעוני
מה נשמע
ענבר?? אוקטובר 11, 2020 20:48
תוכן פגעוני
היי איך משנים גיל בטעות הזנתי גיל לא נכון?
נועה01 אוגוסט 18, 2020 02:48
תוכן פגעוני
היי girl pewor כתבתי לך הודעה בפרטי, אשמח שתעני בהקדם אני נורא לחוצה.
טעני עוד תגובות