שלום אורחת
להרשמה/התחברות
הפכי לעמוד הבית

הבהרה משפטית ותנאי שימושהבהרה משפטית ותנאי שימוש
כניסתך לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. בכניסתך לאתר זה ובגלישה בו, הינך מקבלת על עצמך, ללא מגבלה ו/או תנאי, את התנאים שיפורטו להלן ומאשרת כי התנאים שיפורטו להלן גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין פור גירלס בע"מ (להלן: "בעלת האתר") בנוגע לשימוש באתר זה.
המידע הכלול באתר זה הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד ואין בו משום ייעוץ רפואי ו/או יעוץ מקצועי ו/או ייעוץ קוסמטי. מובהר בזאת כי לטיפול וייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או קוסמטי יש לפנות לגורם המקצוע המוסמך, אשר יבחן את מצבכן ויספק לכן את מלוא המידע הרלבנטי. אתר אינטרנט זה הינו בבעלות בעלת האתר.
באתר זה, לשון נקבה מהווה גם לשון זכר במשמע.
על אף שבעלת האתר נוקטת במאמצים סבירים על מנת לכלול באתר מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל באתר לא יהיה מדויק לחלוטין מבחינה טכנית ו/או יכיל שגיאות דפוס אחרות שנגרמו בתום לב ומשכך בעלת האתר אינה מבטיחה ו/או מתחייבת ולא תהייה אחראית לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המובא באתר זה. בעלת האתר אף לא תהייה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמשת באתר או לרכושה ו/או למחשב שלה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב ו/או כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש במוצרים המוצגים בו.
אתר זה מיועד לשימוש תושבי ישראל בלבד, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר ולהוראות כל דין. בעלת האתר תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל שלב שהוא מבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא.
בעלת האתר לא תהא אחראית לכל האתרים המכילים קישור לאתר זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם. חל איסור על ביצוע קישוריות לאתר זה למעט קישור לדף הבית של האתר, אלא אם נתקבלה הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב.
בעלת האתר לא תהא אחראית לכל תוכן שיפורסם באתר על ידי הגולשות באתר ובעצם גלישתכן ו/או שימושכן באתר זה הינכן מצהירות כי הגלישה והשימוש כאמור נעשים על אחריותכן והנכן מוותרות מראש על כל טענה ו/או תביעה נגד בעלת האתר ו/או מי מהגורמים המפרסמים באתר בקשר עם תכנים שיפורסמו באתר על ידי גולשות באתר.
לשם נוחות המשתמשות באתר, ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים, ואולם, מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה ולא תהיה אחראית לתכנים שבאתרים הנ"ל ולתנאי השימוש בהם וממילא אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמשת ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים אלו.
כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, החזות החיצונית המסחרית המזוהה עם בעלי הסימנים והשמות המסחריים האמורים, והפטנטים והטכנולוגיות המופיעים באתר, שייכים לבעלת האתר ו/או לחברות המפרסמות באתר ומוגנים בישראל, בארצות הברית ובעולם כולו. כל שימוש באיזה מהם ללא קבלת אישור בעלת האתר ו/או בעל הסימן ו/או הפטנט ו/או הטכנולוגיה הרלבנטיים, לפי העניין, מראש ובכתב, אסור בהחלט. אין בעצם מתן אפשרות הגלישה באתר כדי להקנות למשתמש רשיון שימוש אחר כלשהו באילו מהם.
על כל מידע אישי מזהה המועבר בדרך אלקטרונית או אחרת לאתר אינטרנט זה, חלה מדיניות הפרטיות של האתר. כל מידע אחר שיגיע לידיעת בעלת האתר והחברות המפרסמות בו, לרבות חברת ג'יי-סי הלת' קר בע"מ, כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ובלתי מוגן ואלה יהיו רשאים לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, בכפוף להסדרים ולהסכמות הקיימים ביניהם ובכפוף להוראות כל דין, לכל מטרה שהיא לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה.

כל השולחת מידע לאתר אינטרנט זה או לחילופין במישרין לבעלת האתר ו/או המעלה תכנים לאתר במסגרת השימוש בו, תהיה אחראית לתוכן המידע לרבות לאמיתותו ולמידת דיוקו ומתחייבת לעשות כן בהתאם להוראות כל דין. המשתמשת תהא אחראית לפצות ולשפות את בעלת האתר וכן כל גוף המפרסם באתר בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעלאת תכנים על ידה שאינם אמת ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או המהווים עוולה ו/או עבירה לפי הוראות כל דין.
מובהר בזאת, כי בעצם העלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר (טקסטים, תמונות, עיצובים, סלוגנים ו/או כל תוכן אחר), מוותרת הגולשת על כל זכות בתוכן המועלה לאתר, לרבות בזכויות היוצרים ו/או בכל קניין רוחני או אחר בתוכן המועלה. הגולשת מצהירה ומוותרת בזאת על כל זכות בתוכן המועלה לאתר ולא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר ו/או כל צד שלישי אשר בעלת האתר נתנה לו רישיון לעשות שימוש כאמור.
מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם כל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לאתר אינטרנט זה, יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

שינויים
בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות ההבהרה המשפטית שבאתר זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יבוצעו שינויים כאמור אלה יפורסמו בעמוד זה באתר. אנא בדקי מפעם לפעם את ההבהרה המשפטית העדכנית.

הבהרה משפטית זו עודכנה לאחרונה ביום 04/07/2006.
דף הבית| יעוץ| פורומים| משחקים | הכרטיס שלי| אהבה| יחסים| עיצוב וטיפוח| גוף| עניין| יציאות| כשרון| כל הקהילות| משפטי אהבה| מחזור חודשי| DIY| מחשבון אהבה| צרי קשר| לארכיון המלא
© זכויות היוצרים הבלעדיות שייכות לחברת פור גירלס בע"מ. אחריות חוקית בלעדית מוטלת על שולחות החומר.   הוראות שימוש מדיניות האתר